
 
 
 
 

  222.29.112.* 



  103.57.93.* 

ene ih balai yum bn

ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠤ  121.57.227.* 

ᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤᠯᠵᠤ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠨᠳ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠠᠶᠡᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

  122.201.24.* 

ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ

         

                                         12               
                                                      
                          14    40        9    30                                                   
 


Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Мэдээлэл хуулбарлах хориотой.